SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Zaključna dela

POSTOPEK PRIPRAVE IN ZAGOVORA ZAKLJUČNEGA DELA NA ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH PRVE IN DRUGE STOPNJE FT UM

     1. PRIJAVA ZAKLJUČNEGA DELA

PRED:

 • Razpis tem na spleti strani
 • Rok za oddajo določi Senat FT UM vsakega oktobra:

           za 1. stopnjo: 

1.)    Do konca zimskega semestra tj. 26.1. študent z mentorjem že uskladi naslov ter temo zaključnega dela,

2.)    Do 16.3.2018 študent v referat odda prijavo zaključnega dela.

 

           za 2. stopnjo:

1.)    Do konca zimskega semestra tj. 26.1. študent z mentorjem že uskladi naslov ter temo zaključnega dela,

2.)    Do 9.3.2018 študent v referat odda prijavo zaključnega dela.

 

 

Posamezni visokošolski učitelj je lahko praviloma hkrati mentor pri 5 diplomskih in 5 magistrskih nalogah.

ŠTUDENT PRINESE V REFERAT:

 1. Prijavo teme diplomskega dela (priloga 1)
 2. Soglasje predlaganega mentorja ter morebitnega somentorja (priloga 2)
 3. DISPOZICIJA diplomskega dela (tiskana oblika). Študent dispozicijo v e-obliki (Word) pošlje po e-pošti: referat.ft@um.si.

Dispozicija mora biti skladna z Navodili za pripravo dispozicije diplomskih in magistrskih del na Fakulteti za turizem UM.

POTRDITEV TEME:

 1. Referat v roku 5 dni od popolne prijave teme posreduje temo na KZD.
 2. KZD v roku 5 delovnih dni izpolni Obrazec za pregled dispozicije FT UM in izda Soglasje KZD (priloga 3). Študent oba dokumenta prejme na študentski e-naslov.
 3. Dekan v roku 5 delovnih dni izda Sklep o zaključnem delu, s tem: potrdi mentorja/somentorja, določi število izvodov, določi rok: 1. stopnja: 30. 9. zadnjega letnika študija, 2. stopnja: je eno leto od dneva izdaje sklepa.

 

PODALJŠANJE VELJAVNOSTI TEME ZAKLJUČNEGA DELA:

Študent lahko pred potekom roka za izdelavo zaključnega dela, določenega s sklepom o zaključnem delu, v pristojni referat vloži vlogo za podaljšanje roka veljavnosti teme (priloga 13). O vlogi odloča KZD, ki lahko veljavnost teme podaljša za največ eno leto.

 

*Kandidat lahko med pisanjem zaključnega dela predlaga spremembo naslova odobrene teme na obrazcu Prijava spremembe teme zaključnega dela  – sprememba naslova (priloga 1A).

 

*Če se med pisanjem zaključnega dela pojavi razlog, da sodelovanje med mentorjem in kandidatom ne bo več mogoče, imata kandidat in mentor pravico zahtevati spremembo na obrazcu Prijava spremembe teme zaključnega dela – sprememba mentorja (priloga 1B).

 

     2. PRIPRAVA ZAKLJUČNEGA DELA

Za študente je prijava teme brezplačna, dokler ima študent še veljaven status na fakulteti.  

Študent pripravi zaključno delo skladno z:

- Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje FT UM,

- Navodili za pripravo diplomskih del in magistrskih na FT UM,

- Diplomsko delo mora biti jezikovno korektno in pregledano.

JEZIK IZDELAVE IN ZAGOVORA ZAKLJUČNEGA DELA:

Študent ima pravico zaključno delo izdelati in zagovarjati tudi v tujem jeziku - vse podrobnosti so določene v pravilniku, 10. člen.

PREVERJANJE PODOBNOSTI VSEBINE ZAKLJUČNEGA DELA Z DRUGIMI DELI (11. člen pravilnika):

Vsako zaključno delo se glede podobnosti vsebine z drugimi deli preveri s programsko opremo  v Digitalni knjižnici – DKUM. Študent odda delo v DKUM, ob oddaji vnese svoj in mentorjev ter somentorjev e‐naslov, kamor bo poročilo poslano.

 

     3. ODDAJA ZAKLJUČNEGA DELA

Komisija za študijske zadeve FT UM je sprejela sklep: »Zaključno delo potrebno oddati tehnično urejeno v referat najkasneje do 4. 9. 2017, v kolikor kandidat želi zagovarjati zaključno delo do 29. 9. 2017.«

 

TEHIČNI PREGLED

Študent odda elektronsko verzijo zaključnega dela (Word) v tehnični pregled v referat na e-naslov: referat.ft@um.si.

Zaključno delo mora biti pred oddajo v tehnični pregled že slovnično pregledano ter potrjeno iz strani mentorja, da je delo vsebinsko ustrezno. KZD bo določila asistenta, kateri bo opravil tehnični pregled in podpisal izjavo o tehnični ustreznosti zaključnega dela (priloga 7).

 

Prvi tehnični pregled urejanja skladno z Navodili za pripravo diplomskih in magistrskih del na FT UM traja 5 delovnih dni za vsako zaključno delo, vsak nadaljnji pregled pa 3 delovne dni. V času letnega dopusta od 15. 7. do 15. 8. ti roki ne veljajo.  

 

Ko je zaključno delo tehnično ustrezno, ŠTUDENT ODDA V PRISTOJNI REFERAT:

 • 2 (največ 3, če je so-mentor) spiralno vezana izvoda zaključnega dela,
 • podpisano izjavo o ustreznosti zaključnega dela (priloga 5),
 • poročilo o preverjanju podobnosti z drugimi deli (DKUM – 1. in 2. stran poročila) oddaj dela na naslednji povezavi:https://dk.um.si/info/index.php/slo/oddaja-dela,
 • potrdilo o opravljenem slovničnem pregledu (priloga 6),
 • potrdilo asistenta o tehničnem pregledu (priloga 7),
 • potrdilo, da so poravnane vse obveznosti v knjižnici (ft.knjiznica@um.si),
 • pošlje na referat.ft@um.si zaključno delo v pdf obliki.

 

Referat izda študentu UPN za plačilo diplomske listine.

Ko so vsi dokumenti popolni, referat prejeto zaključno delo evidentira, preveri izpolnjevanje pogojev in v roku 5 delovnih dni obvesti dekana. Dekan v roku 3 delovnih dni izda: Sklep o imenovanju komisije za zagovor zaključnega dela (priloga 8).

V sklepu se določi tudi datum, kraj in jezik zagovora zaključnega dela. Sklep prejmejo člani komisije in študent, in sicer vsaj 5 delovnih dni pred datumom zagovora.

 

 

      4. ZAGOVOR

ZAGOVOR ZAKLJUČNEGA DELA je javen. Postopek zagovora je opisan v pravilniku, 14. členu.

Predsednik Komisije za zagovor še isti dan oddati v referat Zapisnik o zagovoru zaključnega dela (priloga 9) .

*V primeru, da komisija za zagovor zaključnega dela oceni kot neuspešne, študent prejme kopijo podpisanega zapisnika o zagovoru zaključnega dela, na osnovi katerega lahko v roku 14 dni vloži prošnjo za ponovni zagovor. Možna je samo ena ponovitev zagovora zaključnega dela.

 

ŠTUDENT prevzame v referatu mapo po zagovoru (prijavnica v Alumni klub + obrazec za vpis dodatnih informacij v prilogo k diplomi).

POSTOPEK ODDAJE TISKANE IN ELEKTRONSKE OBLIKE ZAKLJUČNEGA DELA

ŠTUDENT NAJKASNEJE 14 DNI PO ZAGOVORU:

 • v AIPSu izpolni anketo o zadovoljstvu s študijem,
 • 2 trdo vezana izvoda,
  • dela 1. stopnje so vezana v modro platno, napisi na platnicah v srebrni barvi;
  • dela 2. stopnje so vezana v temno zeleno, napisi na platnicah v srebrni barvi;
 • elektronsko verzijo objavi v sistem e-diplom (v DKUM),
 • Izjava o avtorstvu in istovetnosti (vezana v zaključnem delu, priloga 10),
 • Izjava o obdelavi osebnih podatkov (priloga 11).

REFERAT:

 • preveri ali je Izjava o avtorstvu in istovetnosti v zaključnem delu,
 • preveri ali je delo v DKUM ustrezno oddano in ga zaklene,
 • izda Potrdilo o diplomiranju/magistriranju (priloga 12),
 • izda Potrdilo o opravljenih preizkusih,
 • posreduje tiskano verzijo zaključnega dela v knjižnico, kjer se delo katalogizira v COBISS.

 

     5. PODELITEV DIPLOM

Senat UM določi v študijskem koledarju za akademsko leto tri termine: spomladanski termin, poletni termin, jesenski termin.

Vabilo na podelitev diplom s protokolom se diplomantom pošlje najmanj deset dni pred podelitvijo diplome.

Naslednja podelitev diplom bo v sredo, 6.4.2018.

 

RAZPISANE TEME ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Teme za VS

Teme za UN

Teme za MAG

*  primeru dodatnih razpisanih tem, bo referat posodobil razpisane teme. Objavljeno: 7.11.2017

 

AKTI - DIPLOMSKA DELA

 

- PRAVILNIK o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje FT UM (30.3.2017)

NAVODILA za pripravo dispozicije diplomskih del in magistrskih del - (Nova, dopolnjena navodila so bila sprejeta na 34. redni seji KŠZ, 20.12.2016.)

PREDLOGA za pripravo dispozicije zaključnih del

PRIROČNIK ZA PISANJE IN UREJANJE BESEDIL FAKULTETE ZA TURIZEM UNIVERZE V MARIBORU (7.8.2017)

Handbook for writing and editing texts of the Faculty of tourism of the University of Maribor (27. 10. 2017)

- PREDLOGA za zaključna dela (se obvezno uporablja od 1.10.2017)

- PLAGIATORSTVO - Navodilo o postopku ugotavljanja plagiatorstva

 

Pomembno: PODALJŠANJA TEME oz PONOVNA PRIJAVA TEME (obvestilo iz dne 31.8.2016)

V primeru, da študent prijavlja temo, ko nima več veljavnega statusa študenta na fakulteti, plača skladno s cenikom UM:

- prispevek za pripravo in zagovor diplomskih in magistrskih del za osebe brez statusa (za redni in izredni študij) ter diplomiranje (mapa za diplomsko listino,...). Znesek za študijsko leto 17/18 znaša 96,00 eur.

Komisije za diplome FT UM:

 • doc. dr. Mitja Gorenak, predsednik,
 • doc. dr. Marko Koščak, član,
 • doc. dr. Borut Vojinović, član,
 • doc. dr. Maja Turnšek Hančič, članica,
 • pred. Boris Prevolšek, mag., član,
 • asist. Barbara Pavlakovič, članica,
 • asist. Nejc Pozvek, član,
 • asist. Maja Rosi, članica,
 • asist. dr. Andreja Trdina, članica.

Zapisniki sej Komisije za diplome FT UM

 

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije