SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Osnovne informacije za študente

OSNOVNE INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE

Stiki študenta z referatom za študentske zadeve so preko telefona (na številki 08 20 57 063/067) in osebno, ter potekajo izključno v času uradnih ur.

Uradne ure:

Ponedeljek, torek, četrtek, petek od 9h do 11h

Sreda od 13h do 15h

 

PRIZNANJE IZPITA

Študent lahko zaprosi za priznanje izpita, ki ga je opravil na kateri od drugih fakultet oz. visokih šol. V tem primeru je potrebno izpolniti obrazec, ki je na voljo na naši spletni strani. K obrazcu je potrebno priložiti veljaven učni načrt ter original potrdilo o oceni, s katero je bil izpit opravljen. Popolno dokumentacijo odda v študentskem referatu. Referat posreduje prošnjo izvajalcu predmeta, ki nato odloči ali se izpit prizna v celoti, delno oz. se ne prizna. Na podlagi odločitve referat pošlje kandidatu sklep.- Komisija za študijske zadeve FT UM pričakuje, da študenti FT vlagajo prošnje za priznavanje izpitov iz drugih fakultet do 15.11. za predmete zimskega semestra in do 15.4. za predmete letnega semestra, v nasprotnem primeru ne moremo garantirati, da bodo vloge pravočasno obravnavane.

STATUS ŠTUDENTA

Študent si status pridobi z vpisom pred začetkom študijskega leta. Status študenta imajo tako redni kot izredni študenti.

Status študenta za posamezni letnik traja eno študijsko leto (npr. od 1.10.2013 do 30.9.2014).

VPIS V VIŠJI LETNIK

Vpisi v višji letnik potekajo samo pred začetkom novega študijskega leta, to je konec avgusta in v septembru. Vpis v višji letnik je omogočen študentom, ki izpolnjujejo pogoje vpisa.

Ponovni vpis v isti letnik

Študent lahko v času visokošolskega študija ponovni vpis v katerega od letnikov izkoristi samo enkrat.

PONAVLJANJE LETNIKA PO NOVIH ŠTUDIJSKIH PROGAMIH

Sklep: Spremembe študijskih programov univerzitetnega študija Turizem in visokošolskega strokovnega študija Turizem stopijo v veljavo s 1. 10. 2016 in veljajo za novo vpisane generacije študentov. Študenti, ki bi tem oz. v nadaljnjih letih ponavljali ali pavzirali in tako iz starih programov zapadli v spremenjene študijske programe, študij dokončajo po novem študijskem programu. Komisija za študijske zadeve FT UM takšnemu študentu/tki upošteva že doseženo število kreditnih točk in mu smiselno predpiše še preostale obveznosti.

OBRAZLOŽITEV: Sprejeti sklep pomeni, da v kolikor študent v študijskem letu 2016/2017 ponavlja 1. letnik, zapade v nov, spremenjen študijski program. Tak študent bo moral oddati prošnjo za priznavanje opravljenih obveznosti in določitev manjkajočih obveznosti po novem programu.  Spremembe programov zajemajo predvsem prerazporeditev predmetov med letniki in semestri, zato razlike v samih predmetih niso velike oz. načeloma ne pomenijo dodatnih obveznosti.

REDNI ŠTUDENTI- ponovni vpis

Študent mora prošnjo za ponavljanje letnika nasloviti na Komisijo za študijske zadeve v začetku septembra.

PRENEHANJE STATUSA

Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2013/2014, velja, da jim status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če bodo v času študija, to je vključno od študijskega leta 2012/2013 dalje ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer (ni pravice do absolventa).

STROKOVNA PRAKSA  

Zadeve v zvezi s prakso urejate pri: VS program - doc. dr. Mitja Gorenak; UN program doc. dr. Borut Vojinović.

IZPIS IZ FAKULTETE

Redni študenti se lahko izpiše direktno v referatu in sicer tako, da nam prinese pisno prošnjo za izpis in študentsko izkaznico.

Vsi pravilniki so objavljeni na naslednji spletni strani: http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx

KOMISIJSKI IZPIT

Na komisijski izpit se študent prijavi v AIPSU najmanj 7 dni pred razpisanim rokom. Po datumu opravljanja izpita študent na dom prejme račun za plačilo komisijskega izpita. Znesek KI v študijskem letu 2015/2016 znaša 62,60 eur.

VIŠANJE OCENE

Sklep: Študent lahko zvišuje oceno, pridobljeno pri posameznem predmetu, brez dovoljenja izvajalca v okviru izpitnih rokov 1 študijskega leta od opravljenega izpita. Po pretečenem obdobju lahko študent zvišuje oceno z dovoljenjem izvajalca.

OBRAZLOŽITEV: V kolikor želite zviševati oceno, ne potrebujete soglasja izvajalca v tekočem študijskem letu. Kasneje lahko oceno še vedno zvišujete, le da ob prijavi potrebujete soglasje izvajalca.

IZBIRNI PREDMETI - ZA ŠTUDENTE, KATERI NISO OPRAVILI OBVEZNOSTI PRI IZBIRNIH PREDMETIH, TI PA SE NE IZVAJAJO

Sklep: Študenti, ki niso opravili pogojev za opravljene izpita pri izbirnih predmetih, ki se v prihodnjem študijskem letu ne bodo izvajali, lahko podajo prošnjo na KŠZ za zamenjavo izbirnega predmeta. Nov predmet si lahko izberejo izmed tistih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v prihodnjem študijskem letu. Rok za oddajo prošenj na KŠZ za zamenjavo izbirnega predmeta za študijsko leto 2016/2017 23.9.2016.

OBRAZLOŽITEV: Študenti, ki niso opravili pogojev (t.j. predpisane obveznosti na vajah oz. predavanjih) za pristop k izbirnemu predmetu, ta predmet pa ni bil več izbran (se ne izvaja v prihodnjem š.l.), morajo do 23.9.2016 oddati prošnjo na KŠZ, da jim komisija določi nov predmet (izmed tistih, kateri se v prihodnjem š.l. izvajajo). Študenti, ki so pogoje za pristop k izpitu opravili, bodo izpit lahko normalno opravljali na naslednjih izpitnih rokih.

PLAČLJIVOST ZAGOVORA DIPLOME IN IZPITOV V PRIMERU, DA ŠTUDENT NIMA STATUSA

  • Če študent prijavi temo, ko še ima status, ne plača ničesar, tudi če temo kasneje, ko nima več statusa, podaljša.

  • Če pa prijavi temo, ko je že brez statusa, plača po ceniku UM. Zagovor diplome se ne plača posebej.

  • Vse osebe brez statusa pa plačujejo pristope k izpitom skladno s cenikom in odvisno od vrste izpita, h kateremu pristopajo.

IZBIRNOST PREDMETOV NA UM

Sklep: Senat FT UM sprejme sklep, da za prosto izbirnost vsem študentom UM ponudi predmete: Teorije turizma, Slovenski turistični proizvod, Destinacijski menedžment (UN) in tem predmetom prilagodi urnik njihove izvedbe.

OBRAZLOŽITEV: Ti predmeti so na voljo vsem študentom, vpisanim na UM. V kolikor bi katerega izmed predmetov izbrali študenti z drugih fakultet UM, se bodo predmeti izvajali v predpisanem terminu s strani UM (predvidoma ob četrtkih), da se tako zagotavlja možnost udeležbe vseh študentov Univerze v Mariboru. Hkrati želimo spodbuditi študente FT, da si v okviru izbirnih predmetov tudi sami izbirajo predmete na drugih fakultetah UM.

 

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije