SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Praktično usposabljanje

VS 2. LETNIK

VS 3. LETNIK

UN 3. LETNIK

MAG 2. LETNIK

175 UR + 5 UR seminar

415 ur + 5 ur seminar

415 ur + 5 ur seminar

140 ur + 10 ur seminar

6 ECTS

14 ECTS

14 ECTS

5ECTS

Koordinator:

Koordinator:

Koordinator:

Koordinator:

pred. Boris Prevolšek

pred. Boris Prevolšek

doc. dr. Borut Vojinović

doc. dr. Mitja Gorenak

boris.prevolsek@um.si 

boris.prevolsek@um.si 

borut.vojinovic@um.si

mitja.gorenak@um.si

 

1.PRED PRIČETKOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

Študent sam najde organizacijo (podjetje, institucijo ali ustanovo) ali organizacijo izbere iz že sklenjenih sporazumov med fakulteto in organizacijo.

Praktično usposabljanje se lahko izvaja samo pri subjektih turističnih dejavnosti (primerna fakultetni stopnji izobrazbe). Praksa pri opravljanju gostinskih, vzdrževalnih in sorodnih storitev se NE PRIZNA.

Praksa se ne more izvajati pri subjektih, ki so v lasti oziroma upravljanju ožjih družinskih članov kandidata.

Izbira mentorja: Organizacija določi mentorja študentu. Mentor mora imeti vsaj visokošolsko izobrazbo oziroma 5 let relevantnih delovnih izkušenj.

Opraviti sistematski pregled - študenti so v okviru FT UM napoteni na organizirani brezplačni sistematski pregled.

Opraviti varnost pri delu in varstvo pred požarom - študentski servisi za svoje člane organizirajo brezplačne tečaje in izpite.

Strokovna ekskurzija -  delo na organizaciji strokovne ekskurzije se študentom prizna v kvoto ur, obvezne delovne prakse. O tem odloča KŠZ in na podlagi odločitve izda sklep.

Fakulteta študente zavaruje oz plača prispevek za posebne primere zavarovanja, v skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012, ZPIZ-2). 

Študent lahko predhodno opravi oziroma se mu prizna največ 80 % obveznih ur prakse, preostali delež (najmanj 20 %) pa mora opraviti v za to predvidenem terminu. Študent mora pred pričetkom opravljanja prakse podpisati tripartitno pogodbo o praktičnem usposabljanju med fakulteto in ponudnikom prakse.

Priznavanje opravljenih delovnih izkušenj - najkasneje do 30. 4. v tekočem letu  dostaviti v Referat za študentske zadeve:

- izpolnjeno Vlogo za priznavanje obveznega praktičnega usposabljanja v organizaciji. Obvezni prilogi sta: dokazilo o obdobju pridobivanja ustreznih delovnih izkušenj in pisno Poročilo o opravljenem praktičnem usposabljanju, v skladu z Navodili za izdelavo poročila.

Referat za študijske zadeve bo oddane Vloge in Poročila predal koordinatorju za praktično usposabljanje, ki bo dokumentacijo pregledal in najkasneje 8 dni pred izpitnim rokom obvestil ali se mu vloga prizna, ne prizna ali delno prizna.

 

2.  POGODBA O PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU v š.l. 2017/2018

·         Pogodba o praktičnem usposabljanju med Fakulteto za turizem, organizacijo in študentom (tristranska pogodba).

·         Pogodbo o praktičnem usposabljanju študenta morajo študentje:

o    Natisniti v treh izvodih ter podpisano iz strani organizacije in študenta, oddati koordinatorju ali v referat najkasneje 14 dni pred pričetkom praktičnega usposabljanja.

o    Obvezna priloga vsakega izvoda pogodbe: Program dela praktičnega usposabljanja študenta/ke v organizaciji.

·          Referat za študentske zadeve pogodbe oštevilči in jih preda koordinatorju za praktično usposabljanje na FT UM, ki s parafom na posameznem dokumentu potrdi ustreznost izbranega podjetja in s tem vsebine dela praktičnega usposabljanja. Nato dokumente podpiše dekan fakultete. Ko so pogodbe podpisane, referat študenta obvesti na študentski e-naslov, kdaj lahko pogodbe osebno prevzame v refertu.

SEZNAM ORGANIZACIJ, KI OMOGOČAJO ŠTUDETNOM FT OPRAVLJANJE OBVEZNE ŠTUDIJSKE PRAKSE  Datum objave: 18. 12. 2017

* Ob prejetih novih ponudabh bo referat seznam ažurno posodobljal. 

 

DOLŽNOSTI ŠTUDENTA:

·         dolžan upoštevati navodila mentorja,

·         izpolnjevati obveznosti iz podpisane pogodbe,

·         delavni čas študenta je enak delavnemu času organizacije oziroma po dogovoru.

 

3. PO ZAKLJUČKU PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

Potrebno je narediti pisno Poročilo o opravljenem praktičnem usposabljanju, v skladu z Navodili za izdelavo poročila. V primeru, da gre za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini, mora biti poročilo napisano tudi v angleškem jeziku.

Do datuma izpitnega roka je potrebno oddati v referat za študijske zadeve:

- Poročilo o opravljenem praktičnem usposabljanju (pregledano in podpisano s strani mentorja v organizaciji)

- Potrdilo o izvedbi praktičnega usposabljanja (izpolnjeno iz strani študenta in organizacije)

Poročilo pregleda koordinator na FT UM.

Praktično usposabljanje je zaključeno z zagovorom zaključnega poročila (50% ocena poročila in mnenje mentorja v podjetju, 50% ustna predstavitev oz zagovor).

Zagovor zaključnega poročila poteka na dan izpitnega roka. Na izpitni rok se je potrebno prijaviti.

 

OBRAZCI, POGODBE IN NAVODILA:

1.     Splošna navodila o praktičnem usposabljanja

2.     Pogodba  o praktičnem usposabljanju + priloga: Program dela študenta

3.     Vloga za priznavanje praktičnega usposabljanja FT UM – oddajo študenti, kateri bi želeli, da se jim priznajo že opravljene delovne izkušnje (rok za oddajo 30.4. tekočega leta)

4.     Potrdilo o izvedbi praktičnega usposabljanja FT UM – oddajo vsi študenti

5.     Navodila za izdelavo Poročila o praktičnem usposabljanju FT UM

 

Študent lahko praktično usposabljanje opravlja tudi v tujini  v okviru programa Erasmus+ in tako pridobi izkušnjo v tujini, ki prinaša pozitivne in dolgoročne učinke na osebni in strokovni razvoj študenta. Informacije o tem najdete na spletni strani Univerze Maribor, pod zavihkom Mednarodno sodelovanje in izmenjave, Erasmus+.

 

 

 

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije