SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Vpis v višji letnik

Prijavna roka

 

  • Prvi prijavni rok: 6. februar do 3. marec 2017

(študenti, ki se želijo vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, morajo prijavo obvezno oddati v tem prijavnem roku)
 

  • Drugi prijavni rok: 1. do 15. september 2017

 

Prijavno izbirni postopek poteka na visokošolskih zavodih (članici univerze ali samostojnem visokošolskem zavodu).

 

Razpisana vpisna mesta in pogoji za vpis so objavljeni v razpisu za vpis.

 

Način prijave

Kandidat za vpis v višji letnik odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Kandidat lahko odda več prijav, v prijavi pa lahko napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis, in sicer, če se prijavlja:

  1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 3. marca oziroma 15. septembra 2017. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu priloge ki jih zahteva razpis za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 3. marca oziroma 15. septembra 2017, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti visokošolskemu zavodu največ 5 dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.

 

Kot pravočasna se upošteva pod

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 3. marca oziroma 15. septembra 2017 in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do 8. marca oziroma 20. septembra 2017.

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE

Na univerzitetni študijski program je možen prehod iz naslednjih študijskih programov:

1. Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih programov prve stopnje

Študenti sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje s področja turizma, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih  dokazil preidejo v ustrezni letnik predlaganega programa FT. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

2. Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje

Študenti sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje s področja turizma, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik predlaganega FT. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

3. Prehodi iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994

Prehod v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa Turizem je možen tudi za diplomante sorodnih višješolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih pred 1994 s področja storitvenih, družboslovnih, upravnih, poslovnih in humanističnih ved, v kolikor izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program in  se jim kot obvezne predmete v tem študijskem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prejšnjega študijskega programa. Ob tem se jim določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo kandidati v obliki diferencialnih izpitov opraviti pred vpisom v 2. letnik.

4. Prehodi iz višješolskih strokovnih študijskih programov po Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Prehod v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa Turizem je možen tudi za diplomante sorodnih višješolskih strokovnih študijskih programov (Po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju) s področja storitvenih, družboslovnih, upravnih, poslovnih in humanističnih ved, v kolikor izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program in  se jim kot obvezne predmete v tem študijskem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prejšnjega študijskega programa. Ob tem se jim določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo kandidati v obliki diferencialnih izpitov opraviti pred vpisom v 2. letnik.

 

Na visokošolski strokovni študijski program je možen prehod iz naslednjih študijskih programov:

1.  Prehodi  z  visokošolskih  strokovnih  programov, sprejetih pred ZVIS  2004, in  z  bolonjskih  visokošolskih  strokovnih  študijskih  programov  1. stopnje

Študenti sorodnih VS programov s področja turizma, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v novi študijski program, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik predlaganega študijskega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

2.  Prehodi  z  univerzitetnih  študijskih  programov, sprejetih  pred ZVIS  2004, in  z  bolonjskih  univerzitetnih  študijskih  programov  1. stopnje:

Študenti sorodnih UN programov s področja turizma, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v novi študijski program, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik predlaganega študijskega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

3.  Prehodi  z višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1994

Prehod v 2. letnik visokošolskega študijskega programa Turizem je možen tudi za diplomante sorodnih višješolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih pred 1994 s področja storitvenih, družboslovnih, upravnih, poslovnih in humanističnih ved, v kolikor izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program in  se jim kot obvezne predmete v tem študijskem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznost (ECTS točk) iz prejšnjega študijskega programa. Ob tem se jim določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo kandidati v obliki diferencialnih izpitov opraviti pred vpisom v 2. letnik.

4.  Prehodi  z višješolskih  strokovnimi  študijskih programov  po  Zakonu  o  višjem strokovnem izobraževanju

Prehod v 2. letnik visokošolskega študijskega programa Turizem je možen tudi za diplomante sorodnih višješolskih strokovnih študijskih programov (Po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju) s področja storitvenih, družboslovnih, upravnih, poslovnih in humanističnih ved, v kolikor izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program in  se jim kot obvezne predmete v tem študijskem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznost (ECTS točk) iz prejšnjega študijskega programa. Ob tem se jim določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo kandidati v obliki diferencialnih izpitov opraviti pred vpisom v 2. letnik.

 

 

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije